blog

Tkinter - window applications in Python

With its simple syntax and versatility, Python has emerged as one of the most popular programming languages, often preferred as a starting point for beginners. Beyond its widespread usage in diverse fields of study, Python's potential extends to the realm of building window applications.

Posted: 9/23/2017

Python jest ostatnio bardzo popularnym językiem programowania. Ze względu na prostą składnię, często wybierany jest jako pierwszy język do nauki. Ponadto, dzięki rozbudowanej bazie wyspecjalizowanych bibliotek jest szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki. Jednak to nie jedyne zastosowanie Pythona. Mniej popularne jest budowanie aplikacji okienkowych.


Python is one of the most popular programming languages recently. Because of it’s simple syntax, it’s often chosen as the first language to learn. Moreover, thanks to the extensive database of specialized libraries, it’s widely used in various fields of study. However, this isn’t the only use of Python. Less common is building window applications.

display-restraints.png

Najpopularniejszym obecnie frameworkiem do budowy GUI w języku Python jest Tkinter. Aplikacje konstruowane za jego pomocą oparte są na tzw. widgetach. Są one bardzo zróżnicowane - od tak podstawowych elementów jak okno aplikacji, poprzez komponenty służące do interakcji z użytkownikiem (przyciski, suwaki, listy rozwijane), aż po wyspecjalizowane okna dialogowe, np. do wyboru koloru.


The most popular framework for building GUIs in Python is Tkinter. Applications built with it are based on widgets. There are many kinds of them - from totally basic elements like application window, through user interaction components (buttons, sliders, dropdown lists) to specialized dialog windows, eg. for color choosing.

1

Projektowanie GUI z modułem Tkinter przypomina układanie klocków z kodu. Nie jest (w mojej opinii) tak wygodne jak okienka w C#, jednak po poznaniu podstawowych reguł staje się dość łatwe i intuicyjne. Liczba dostępnych komponentów w zupełności wystarcza do napisania nawet bardziej rozbudowanych aplikacji. Z tego powodu stanowi ciekawe rozwiązanie dla osób, które znudziło już tylko pisanie skryptów. ;)


Designing  a GUI with Tkinter module is like stacking blocks of code. IMO it isn’t as comfortable as windows in C#, but after learning basic rules becomes quite easy and intuitive. The number of components available is enough to write even more complex applications. For this reason, it’s an interesting solution for people who got bored just writing scripts. ;)

 


Źródła / Sources: