blog

Angular for printing list of objects - Project #4

Posted: 6/6/2017

W poprzednim poście zbudowaliśmy prawie kompletną stronę główną naszej aplikacji futbolowej. Niestety, jak na razie nie umożliwia jakiejkolwiek interakcji z użytkownikiem. Dane, które się na niej znajdują, zdefiniowanę są “na sztywno” w kodzie html. Pora to zmienić - zaczniemy od wypisywania listy linków za pomocą Angulara.


In the previous post we built almost complete homepage of our football application. Unfortunately, so far it doesn’t allow any interaction with user. The data that’s on it is defined as “rigidly” in the html code. It’s time to change it - we’ll start by listing a list of links using Angular.

AngularShieldLogo

AngularJS

W ostatnim czasie javascript bije rekordy popularności. Duża w tym zasługa co raz to nowych frameworków, które oferują bardzo rozbudowane opcje tworzenia aplikacji internetowych. Jednymi z najbardziej znanych są np. React i Angular. W naszej aplikacji użyjemy tego drugiego.

Angular, podobnie jak wspominane w poprzednich postach zasady Material Designu, firmowany jest przez Google. Powstał w celu dostosowania statycznych plików HTML do wymagań stawianych przez nowoczesne, dynamiczne aplikacje internetowe. Umożliwia zbudowanie serwisu zgodnie z zasadami wzorca MVC (o którym kiedyś postaram się napisać więcej). Z czasem ewoluował on do charakterystycznego dla Angulara MVW - Model View Whatever.

W dzisiejszym poście wykorzystamy tylko kilka podstawowych funkcji tego frameworka.


In recent times, javascript is beating popularity records. This is largely due to new frameworks, which offers very elaborate options for developing web applications. One of the most famous are React and Angular. In our app we’ll use the second of them.

Angular, like the Material Design principles mentioned in one of recent posts is promoted by Google. It was created to customize static HTML files to requirements of modern, dynamic web applications. It allows you to develop the app according to MVC pattern (about which I want to write more one time). Over time, it evolved into typical for Angular MVW - Model View Whatever pattern.

In today’s post we’ll use only few of basic functions of this framework.

Przygotowanie szablonu / Creating template

W wersji aplikacji utworzonej w poprzednim poście, przygotowaliśmy listę linków złożoną z kilku skopiowanych fragmentów HTML z przykładowymi danymi. Następnym krokiem jest przygotowanie szablonu karty, do którego dodawane będą prawdziwe informacje pobrane z bazy danych aplikacji. W tym celu usuwamy z pliku index.html powielone fragmenty kodu pozostawiając tylko jeden (fragment pomiędzy komentarzami Card 1 a Card 2).


In the version of app created in the previous post, we’ve prepared list of links consisting of several copied HTML fragments with sample data. The next step is to prepare a card template to which the real information retrieved from the application database will be added. For this purpose, we remove the duplicated code from the index.html file, leaving only one (a fragment between Card 1 and Card 2 comments).

card-template

Angular w akcji / Angular in action

Jak dotąd nasza aplikacja nie zawiera żadnego backendu, dlatego listę, która wypisywana będzie za pomocą Angulara, zdefiniujemy za pomocą tablicy JSON. Dzięki temu przygotujemy szablon do wypisywania linków w pliku HTML, a listę z pliku js w późniejszym czasie będziemy mogli podmienić na tą pobieraną z bazy danych.

Zaczynamy od utworzenia folderu js w folderze projektu. Dodajemy do niego plik footballApp_.js_, a następnie otwieramy go w edytorze.


Our application doesn’t have any backend yet, so the list that will be printed using Angular we’ll define as JSON array. Thanks to this we’ll prepare the template for printing links in HTML file and we’ll be able to replace in the future the list from js file into list downloaded from application database.

We start by creating folder called js in project folder. We add footballApp.js to it and open it in the text editor.

folder-tree

Angular ma modułową budowę. Znaczy to mniej więcej tyle, że każdy z komponentów odpowiada za inną część aplikacji. Moduł jest pojemnikiem na kontrolery - elementy służące do kontrolowania danych w obrębie aplikacji, a także interakcji z użytkownikiem.

Wewnątrz utworzonego pliku footballApp.js tworzymy nowy moduł komendą angular.module. Następnie definiujemy dla niego kontroler o nazwie linkController, który będzie odpowiedzialny za dostarczanie danych do wcześniej poprawionego szablonu karty w pliku index.html.


Angular has modular construction. It means that each of components is responsible for another part of application. Module is container for controllers - elements used to control the data inside Angular apps and to interact with the user.

Inside footballApp.js file we create new module by command angular.module_. Next we define controller for this module called_ linkController_, which will be responsible for providing data to card template inside_ index.html file.

var app = angular.module('footballApp', []);

app.controller('linkController', function($scope) {
// controller content
});

Teraz należy utworzyć kontener danych po stronie aplikacji Angularowej. Wykorzystamy w tym celu popularny format JSON. Opiera się on na bardzo intuicyjnej zasadzie klucz-wartość (ang. key-value) - jeśli ktoś z Was używał kiedyś np. słowników w Pythonie powinien od razu zrozumieć, o co chodzi. ;)

“Kluczami” dla naszego zbioru danych będą informacje zawarte w karcie dla każdego z linków, czyli: tytuł, link, opis, głosy oraz liczba komentarzy.


Now we have to create a container on Angular application side. We’ll use JSON file format for this. It is based on the very intuitive key-value principle - if one of you used e.g. Python dictionaries should immedietely understand how it works. ;)

The “keys” for our data set will be the information contained in the card for each link, namely: title, link, description, votes and number of comments.

linksList = [
 { 
  "title" : "Valverde nowym trenerem Barcelony!", 
  "link" : "http://footroll.pl/valverde-nowym-trenerem-barcelony/",
  "description" : "Ernesto Valverde zastąpił Luisa Enrique na stanowisku trenera FC Barcelony.",
  "votes" : 120,
  "numOfComments" : 32
 },
 {
  "title" : "Lotto Ekstraklasa: Tabela po 36. kolejce.", 
  "link" : "https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/690300/lotto-ekstraklasa-tabela-po-36-kolejce-legia-nadal-liderem-co-za-emocje",
  "description" : "Legia nadal liderem! Co za emocje! Cztery prowadzące drużyny wygrały w niedzielę swoje mecze i przed ostatnią kolejką ciągle nic w lidze nie wiadomo!",
  "votes" : 98,
  "numOfComments" : 15
 },
 {
  "title" : "'Bezbłędna tabela', czyli jak wyglądałaby Ekstraklasa bez błędów sędziów", 
  "link" : "http://www.gol24.pl/ekstraklasa/a/bezbledna-tabela-czyli-jak-wygladalaby-ekstraklasa-bez-bledow-sedziow-36-kolejka,12126244/",
  "description" : "W niedzielę zakończyła się przedostatnia kolejka Ekstraklasy. Wielką pomyłkę popełniła w Gdyni sędziowska ekipa Tomasza Musiała, uznając bramkę, którą ręką zdobył Rafał Siemaszko.",
  "votes" : 44,
  "numOfComments" : 22
 }
];

Mamy gotowe źródło danych, jednak nadal nie jest ono dostępne z poziomu strony głównej. Do “związania” javascriptowego kontrolera z plikiem HTML służy obiekt scope. Każdy element, który chcemy, aby był dostępny w widoku, należy dodać do scope danego kontrolera.


We have a data source ready, but it’s still not available from the homepage. To “bind” javascript controller to HTML file is used the scope object. Each element that we want to be available in the view must be added to the controller’s scope.

$scope.linksList = [
...
];

Angular w HTML / Angular in HTML

Przygotowaliśmy już kontroler do obsługi naszego tymczasowego źródła danych. Teraz przyszła pora na ich wyświetlenie w przeglądarce. Zaczynamy od dodania Angulara i stworzonego przez nas modułu do skryptów naszej strony, w sposób analogiczny jak wcześniej JQuery i Materialize.js.


We have already prepared a controller to support our temporary data source. Now it’s time to display them in the browser. We start by adding Angular and footballApp.js file to page scripts in the same way as before JQuery and Materialize.js

https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.4/angular.min.js http://js/footballApp.js

W następnym kroku należy podpiąć odpowiednią aplikację Angularową do fragmentu widoku, który ma obsługiwać. Framework udostępnia szereg dyrektyw, które służą do zarządzania danymi po stronie HTML. Aby wykorzystać aplikację używamy ng-app i nazwy komponentu, który chcemy dołączyć. U nas jest to oczywiście footballApp.


In the next step we should bind appropriate Angular app to part of view it should operate on. The framework provides a number of directives for managing HTML data. To use the application we use ng-app and component name that you want to include. In our case this is obviously footballApp_._

<main class="container" ng-app="footballApp">

Teraz do panelu, w którym znajduje się szablon karty, który mamy wypełnić danymi, dodajemy kontroler. Używamy do tego celu dyrektywy ng-controller.


Now, to the panel that contains the card template, which we want to fill in with the data, we add a controller. We use ng-controller directive for this purpose.

<!-- Link panel -->
<div class="container col s12 m12 l9" ng-controller="linkController">

Pozostaje związać wybrany składnik kontrolera z danym fragmentem kodu HTML. W naszym przypadku tym elementem jest kontener linksList. LinksList jest listą, dlatego musimy zastosować pętlę wypisującą jej wszystkie elementy. Stosuje się do tego celu dyrektywę ng-repeat, w odniesieniu do fragmentu kodu, który chcemy powtórzyć - u nas jest to szablon karty. Składnia tej dyrektywy jest nieco bardziej skomplikowana: najpierw podajemy element, do którego ma być zrzutowany aktualnie przetwarzany składnik listy, następnie słowo kluczowe in, a na końcu nazwę kontenera danych.


It remains to bind the selected controller component to a particular piece of HTML code. In our case, this element is the linksList container. LinksList is a list, so we need to use a loop to print all its elements. The ng-repeat directive applies to this, in relation to the part of code we want to repeat - this is a card template for us. The syntax of this directive is a bit more complicated: first, we give the item to which the currently processed list item is to be dumped, then the in keyword, and finally the data container name.

<!-- Card Template -->
<div class="card blue-grey lighten-5" ng-repeat="link in linksList">

Na tym etapie mamy już dostęp do wszystkich składników przetwarzanego elementu listy linksList. Możemy się do nich odwołać przez użycie kropki i klucza interesującego nas segmentu, np. {{ link.title }} dla tytułu lub {{ link.description }} dla opisu. W odmienny sposób należy wiązać linki - do tego celu służy dyrektywa ng-href zamiast zwykłego href.


At this stage we already have access to all components of the processed linksList item. We can refer to them by using dot and key of the component we are interested in, e.g. {{ link.title }} for title or {{ link.description }} for description. The links should be bound in a different way - for this purpose ng-href directive is used instead of the usual href_._

<a ng-href="{{ link.link }}" class="light-green-text text-darken-3"><h5>{{ link.title }}</h5></a>

Pozostaje tylko podmienić statyczne fragmenty tekstu na składniki elementów listy i… gotowe! Nasza aplikacja pobiera już informacje w formacie JSON i wypisuje je z wykorzystaniem szablonu HTML.


We only have to change the static parts of the text into elements of the list and… that’s all! Our application already retrieves information in JSON and prints it using HTML template.

after-angular

Przedstawiony tutorial pokazuje tylko niewielką część możliwości jakie daje framework Angular. Jak zwykle zachęcam do pogłębiania wiedzy we własnym zakresie i zachęcam do obserwowania dalszego rozwoju naszego projektu! ;)

Przypominam, że cały kod aplikacji możecie na bieżąco śledzić w repozytorium Github.


This tutorial shows only a small part of opportunities that Angular gives. As usual, I encourage you to deepen your knowledge and to observe the further development of our project! ;)

I remind you that you can keep track of all application code in the Github repository.